การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นสวัสดิการของรัฐบาลอย่างหนึ่งที่มอบให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน จากเบี้ยยังชีพเพียงเดือนละ 200 บาท จนถึงปัจจุบัน เดือนละ 1,000 บาท สำหรับผู้มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป

 

ปู่ทวดถือเงิน

 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ

 1. สัญชาติไทยอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป ( 30 กันยายน ของปีถัดไป)
 2. อยู่ทะเบียนบ้านในเขตที่ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ , รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดให้ประจำ ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ , เบี้ยหวัด , บำนาญพิเศษ , ผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

 1. เปิดให้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ในวันที่ 1 พ.ย. – 30 พ.ย. ของทุกปี
 2. นำเอกสารไปสมัครได้ที่พื้นที่เขตตามทะเบียนบ้าน

    สามารถโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีผู้อื่นได้ โดยแนบเอกสารเพิ่มเติมคือ

 • บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนา
 • หนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย ของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนา

หลักฐานการสมัครขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

 1. บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกดดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน และสำเนา
 2. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย และสำเนา

    หากไม่สามารถมาสมัครเองได้ ต้องเพิ่มเอกสาร

 • หนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร
 • บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนา

เงื่อนไขการรับเบี้ยยังชีพ

สามารถรับได้จนผู้สูงอายุเสียชีวิต

ไม่สามารถขอรับเบี้ยยังชีพย้อนหลังได้ หามาสมัครเมื่ออายุเกิน 60 ปีแล้ว

จำนวนเงินเบี้ยยังชีพที่จะได้รับ เรียงตามขั้นบันได

อายุ  ( ปี ) เบี้ยยังชีพ เดือนละ (บาท) 
60 – 69   600
70 – 79   700
80 – 89   800
90  ขึ้นไป 1,000


 

 

แชร์บทความนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ^^

Comments

comments